ಕನ್ನಡ ಓಸಿಆರ್


Note: The files you upload here would be processed on the your local browser. We don’t save the files in our server/won’t share this information with anyone. This project is a practical implementation of Tesseract OCR to test the Free & Open Source OCR project for Kannada related Indic scripts. This demo has been setup using Tesseract.js project.


ಸೂಚನೆ: ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕಡತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ‌ನಲ್ಲೇ ಓಸಿಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ (Tesseract OCR‍) ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ತಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು Tesseract.js ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‍

ಸಂಚಯ | ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ® | ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ‍

Contribute